Privacy

Who we are March 14, 2022

The address of our website is: http://ocho.fi.

Business ID Business ID 2742452-4

This is a Registry and Privacy Statement under the EU General Data Protection Regulation (GDPR).
Issued 14.3.2022.

 1. Registrar ; Tmi Ocho
 2. Contact person responsible for the register ; Raimo Launonen
  info@ocho.fi
 3. Name of the register & nbsp; Ocho personal data register ;
 4. Content of the register :
 • Person’s first and last name
 • Contact information (email address)
 • Other information written by the person himself/herself
 1. Regular transfers of data and transfers of data outside the EU or the EEA: Data will not be passed on to other parties on a regular basis. External services may be used to store your information, such as Google translate services, the servers of which may be physically located outside the EU and the EEA.
 2. Privacy Policy . Physical and digital security is ensured when processing data stored on Internet servers. Data is stored electronically on trusted third-party Internet servers in Finland that comply with EU data protection laws. Only designated persons have the right to process and maintain the data in the register. Users are bound by professional secrecy. The data controller shall ensure that only relevant persons have access to the register.
 3. Right of inspection and right to request rectification of data ; check or request the rectification of the data stored about him, the request shall be sent in writing to the controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller shall reply to the requester within the time limits laid down in the EU Data Protection Regulation, in principle within one month. removal from the register. The request must be sent in writing to the controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller shall reply to the requester within the time limits laid down in the EU Data Protection Regulation, as a general rule within one month.

Contact Information

Ocho Y-tunnus Business ID 2742452-4
info@ocho.fi

Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: http://ocho.fi.

Y-tunnus Business ID 2742452-4

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 14.3.2022.  

 1. Rekisterinpitäjä Tmi Ocho
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Raimo Launonen
  info@ocho.fi
 3. Rekisterin nimi Ocho Ukraina henkilötietorekisteri 
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
  Henkilötietoja käytetään toiminnasta tiedottamiseen 
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot sisältävät muun muassa seuraavat tiedot:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite) 
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietojen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita, kuten Google-kääntäjä palveluita, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. 
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettäviä tietoja käsiteltäessä huolehditaan fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa luotettavilla ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavilla kolmannen osapuolen Internet-palvelimilla Suomessa.Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että vain asiaankuuluvilla henkilöillä on pääsy rekisteriin.
 3. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 4. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

Yhteystiedot

ocho
info@ocho.fi

Leave a Comment

Vastaa