Parkinsonin tauti – yhteiset tekijät

päivä: 20230918 vastaajia 0/500, 20230921 vastaajia 21/500

Kerätään aineistoa, josta tekoäly ns. koneoppimisen avulla voisi löytää yhdistävän ”sormenjäljen”. Kun riittävän moni potilas vastaa, niin tekoäly neuroverkko oppii ja osaa sitten myös varoittaa terveitä, jos heillä on yhistävät tekijät eli löytyy Parkinsonin taudin ”sormenjälki”, vaikka oioreita ei vielä olisikaan.

Huomaa! Automaattinen kielenkääntäjä saattaa tehdä joistakin lauseista käsittämättömiä – hyppää niiden kysymysten ja väittämien yli, joita et ymmärrä.

RUKSAA KYSELYSTÄ JOS NÄET SAMANLAISEN KUVAUKSEN KUIN SINUN OIREESI TAI TILANTEESI. jos NÄET JOTENKIN SAMANTAPAISTA, NIIN RUKSI

Kysely on sekava ja etenee vähän kuin kertomus, jossa useampi peräkkäinen lause on samaa asiaa. Vastauksetkin saavat olla sekavia, jolloin tekoäly törmää ”kohinaan” ja yrittää kohinan läpi nähdä oikeat signaalit.

Uusia kohtia lisätään jossain vaiheessa kyselyn loppuun. Saat nettisivulle kutsun tulla vastaamaan näihin lisäkysymyksiin silloin.

Pyydä myös tervettä ystävääsi tai jotakin toista henkilöä vastaamaan, Kiitos!

Kysyttävää: RL@ocho . fi +358405848080 Raimo Launonen

Osallistujat osallistuvat vapaaehtoisesti ja hyväksyvät osalllistumisensa tutkimukseen. Kohta alla: ”Suostun tähän tutkimukseen…”

Lisäksi tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan ohjeita. The Finnish National Board on Research Integrity TENK https://tenk.fi/en Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisema ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa” -ohje

  Henkilötietoja ei kerätä. Tutkimustulokset ilman henkilötietoja voidaan luovuttaa muiden tutkijoiden käyttöön avoimena datana.

  1.
  Roolini

  missä en anna nimeäni, sähköpostiani, puhelinnumeroani, postiosoitettani. Tutkimuksessa noudatetaan Suomen TUTKIMUSEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä: Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimettömyys ei välttämättä estä näiden tunnistamista sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tuntevat tutkittavan ja/tai tutkimuskohteena olevan yhteisön tai organisaation toimintaa. Esimerkiksi teoriassa oma lääkäri, sukulainen tai ystävä voi tunnistaan kyselyyn vastaajan vastausten sisällöstä.
  Osallistuessaan tutkimukseen tutkittavalla henkilöllä on oikeus
  a) osallistua vapaaehtoisesti mutta myös kieltäytyä osallistumasta. Erityisen tärkeää on huolehtia osallistumisen vapaaehtoisuudesta, jos tutkittavalla on tutkivaan organisaatioon asiakas-, työ-, palvelu- tai opiskelusuhde tai jokin muu riippuvuussuhde tai
  osallistumisesta päättää joku toinen henkilö kuin tutkittava itse. Tutkittavalle ei saa syntyä tunnetta osallistumisen pakollisuudesta
  eikä pelkoa kielteisistä seuraamuksista, jos hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen.
  Tutkija dokumentoi tutkittavan suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai muutoin antaman
  osallistumissuostumuksen. b) keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa
  ilman kielteisiä seurauksia hänelle itselleen. Keskeyttämisellä tarkoitetaan tutkittavan
  oikeutta jättäytyä tutkimuksen tai sen yksittäisen vaiheen ulkopuolelle väliaikaisesti tai
  toistaiseksi. Keskeyttäminen ei estä siihen asti kerättyjen tietojen käyttämistä tutkimuksessa edelleen. Keskeyttämiselle ei tarvitse
  ilmaista erityistä syytä. c) peruuttaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen milloin tahansa. Suostumuksen
  peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin
  sen antamisen. d) saada tietoa tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja tutkimuksen
  käytännön toteutuksesta kuten siitä, mitä
  tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti
  tarkoittaa ja millaiseksi kerättävän tutkimusaineiston käsittelyn ja säilyttämisen elinkaari
  on suunniteltu. Informaatio annetaan tutkittavan ymmärtämällä kielellä kirjallisessa tai
  sähköisessä muodossa aina, kun se on mahdollista. Hänelle annetaan riittävästi harkinta-aikaa osallistumispäätöksen tekemiseen,
  ja hänen tutkimusta koskeviin kysymyksiinsä
  vastataan.
  e) saada ymmärrettävä ja totuudenmukainen
  kuva tutkimuksen tavoitteista sekä osallistumisesta mahdollisesti koituvista haitoista ja
  riskeistä. Tutkimuksen vaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä pitää kertoa realistisesti
  f ) tietää olevansa tutkittavana erityisesti tilanteissa, joissa tutkija on tutkittavaan nähden
  myös jossain muussa kuin tutkijan roolissa,
  esimerkiksi tutkittavan esimiehenä tai opettajana. Tutkija ilmoittaa myös muut tutkimuksen kannalta olennaiset sidonnaisuutensa
  tutkittavilleen.
  Tutkijalla on velvollisuus ilmoittaa salassapitosäädösten estämättä tietoonsa tulleesta,
  suunnitteilla olevasta törkeästä rikoksesta, joka
  voidaan vielä estää. Jo tehdyistä rikoksista ei Suomen rikoslain mukaan ole ilmoitusvelvollisuutta.


  Ymmärrän, että koska en ole antanut henkilötietojani, niin minun antamiani kyselytietoja ei pysytyä yhdistämään minuun ja poistamaan tutkimusaineistosta muutoin kuin ehkä kun kerron poistopyynnön yhteydessä tarkan päivän ja ajan, jolloin lähetin kyselyyn vastaukseni.

  Ikäni

  3. Sukupuoli

  3. Missä asun (maa)

  4. Minulla on Parkinsonin taudin lisäksi muita pitkäaikaisia sairauksia diagnosoitu

  5. Aika ennen sairastumista Parkinsonin tautiin:

  :
  20230919 Lisätty:
  :
  Ota talteen mahdollisimman tarkkaan tämä Lähetä-hetken aika, koska vain sen avulla vastauksesi voidaan poistaa jälkeenpäin.
  Ole hyvä pane muistiin mikä on yllä viimeinen kysymys. Uudet kysymykset tulevat sen jälkeen ja voit myöhemmin erikseen käydä vastaamassa uusiin kysymyksiin, jolloin voit hypätä suoraan uusiin ja jättää vanhat vastaammatta.

  Tämä lomake käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseen. Lue, miten tietojasi käsitellään.